Статии

Прищипване

Прищипване

Техника за улавяне на вредители

Много противоречива дейност и обект на много дискусии, капанът е техника за залавяне на животни, за които се смята, че са "вредни", за здравето, за сигурността, за опазването на фауната и флората или за селскостопанските интереси, горско стопанство и аквакултура. Регулиран от 80-те години на миналия век, улавянето има законова рамка, която определя средствата за неговата дейност, видовете, класифицирани като „вредни“, както и професионалното упражняване на тази техника. Ако при появата на капана имаше голям брой капани от всякакъв вид, днес дейността се основава на използването на „одобрени“ капани, нетравматични и несмъртоносни за уловените видове, така че капаните да могат проверете добрата "вредност" на вида, преди да го убиете.

Видове, класифицирани като вредители

Всяка година списъкът на видовете, класифицирани като „вредни“, се актуализира и всяко заловено животно, което не фигурира в този списък, трябва да бъде освободено. Сред видовете в списъка можем да намерим невестулката, белицата, нутрията или куницата от страната на бозайниците, обикновената врана, черната врана или матовата страна на птиците.